Ansvarsfraskrivelse

Til samtlige erhvervsdrivende i Ganløse Vandværks forsyningsområde.

Leveringsbestemmelser gældende for alle erhvervsdrivende, som forsynes med vand fra Ganløse Vandværk A.m.b.a.

I det af kommunen godkendte regulativ beskrives retten til forsyning af vand.

Det fremgår af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdesarbejder vedrørende anlægget, herunder ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes aftagers/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed.

Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

Med venlig hilsen

Ganløse Vandværk A.m.b.a.