Strategi

Kort fortalt om Ganløse Vandværk A.m.b.a.

GV ledes efter et sæt vedtægter, som kan læses i sin helhed på hjemmesiden. GV har ifølge vedtægterne en formålsparagraf, som lyder:

I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og KVE´s (Kontaktudvalget for de Private Vandværker i Egedal Kommune) fællesregulativ at forsyne ejendomme inden for værkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg, og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser at varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Bestyrelsen varetager denne opgave både med fokus på løbende drift og på fremtidssikring af vandforsyningen:

Ved at sikre, at værket bliver løbende kontrolleret og vedligeholdt, så vandkvalitet er i orden og unødvendige driftsstop undgås. Der har været tilsyn med Ganløse Vandværk i årene 2008, 2011, 2015 og 2021. Gennem alle årene har vi fået at vide, at vandværket drives godt og tilfredsstillende. Tilsynsrapporterne kan læses her.

Vandkvaliteten kontrolleres regelmæssigt af et uvildigt laboratorium og har de senere år opfyldt alle de myndighedskrav, som stilles til drikkevand. Analyserapporterne kan læses på hjemmesiden.
Desuden er GV’s 2 tekniske installationer i henholdsvis Nordre og Søndre forbundet med en forsyningsledning, således at de to tekniske værker kan forsyne hele byen, hvis det ene værk kommer ud af drift.

GV har 4 boringer i brug, 2 i Nord og 2 i Syd. De giver samlet set godt vand af god kvalitet.

GV har en god økonomisk soliditet, som det fremgår af hjemmesidens regnskab. Der er gennem de senere år sparet op til forudsete og nødvendige investeringer.