Historie

Ganløse Vandværk A.m.b.a.

Vandværket blev dannet som en sammenlægning mellem Ganløse Nordre Vandværk og Ganløse Søndre Vandværk i 2014 efter flere års forhandlinger. Tidligere var begge vandværker selvstændige og havde et godt samarbejdsforhold til hinanden og kunne hver især hjælpe det andet vandværk med forsyning, hvis der opstod behov for det.

Bestyrelserne for de to tidligere vandværker lagde op til en fusion mellem vandværkerne, således at Ganløse Vandværk kunne få en samlet størrelse og styring, som ville være med til at fremtidssikre en god forsyning af rent drikkevand i Ganløse og omegn.

Drikkevandsforsyningen sker fortsat fra 2 selvstændige forsyningsanlæg, hvor det Søndre Vandværk har gennemgået en fornyelse og total renovation i 2016/2017 og nu fremstår som et af Danmarks mest moderne og sikre vandværker mens det Nordre Vandværk fik etableret en ny boring tæt på skoven nogle år forinden her har en fantastisk sikkerhed for rent drikkevand mange år frem ud i tiden. Nordre Vandværk har gennemgået en større renovering og har fået helt nyt styringsanlæg, så begge anlæg både er driftssikre, energivenlige og forberedt på at kunne forsyne Ganløse og omegn med rent drikkevand mange år frem i tiden.

I denne fil viser vi nogle af de mange fotos fra indvielsen af det nye behandlingsanlæg på Ganløse Søndre: Fotos fra indvielse af behandlinsanlæg 23 maj 2017

 

Nordre Vandværks historie

Værket blev til på privat initiativ i 1938. Således kan man læse følgende forløb i den gamle protokol:

“Mandag den 7. marts 1938 afholtes stiftende generalforsamling i I/S Ganløse Ny Vandværk, som blev stiftet. Foruden de tegnede som alle skriftlig var indbudt, var tilstede i alt 25. Ingeniør N.V. Wistisen, Charlottenlund, som er vandværkets tekniske konsulent ifølge Ingeniørforeningens forskrifter, redegjorde for projektet for udbygning af vandværket, ligesom lovene blev gennemgået paragraf for paragraf og enstemmigt vedtaget. Til bestyrelsen valgtes: Herr Gårdejer Herman Hansen, Herr Slagtermester Albrechtsen og Herr Købmand Tonnesen. Det vedtoges at overdrage udbygningen af vandværket til A/S Elektricitets Compagni, Odense, med henstilling om at påbegynde arbejdet snarest muligt, det vil sige så snart kontrakt mellem interessantskabet og firmaet foreligger. Som sikkerhed for haneafgifterne stiller D.E.C., Odense et beløb som ved forhandling er fastsat til kr. 2.500. Der forespurgtes om nogle af tegnede stemte imod, hvilket ikke var tilfældet. Således vedtaget på generalforsamlingen på Ganløse Kro, den 7. marts 1938.”

Referatet er underskrevet af de tre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Den 22. juni 1938 var der vand på vandværket i Østergade. Byggesummen beløb sig til kr 31.845,61.

Igennem årene er ledningsnettet udbygget kraftigt i takt med Ganløses udvidelse, og for at imødekomme det stigende forbrug og variation i forbrugsmønsteret blev der i 1980 bygget en 400 m3 beholder på hjørnet af Jagtgårdsvej og Farumvej. Anlægssum ca. kr 300.000 (excl. moms).

Af andre nævneværdige tiltag kan nævnes at selve værket i Østergade gennemgik en kraftig renovering i 1987 og det gamle ledningsnet omkring bymidten (jernrør fra 1930erne) blev udskiftet i årene 1988 til 1993, således at vi dags dato råder over et tidssvarende ledningsnet, og et vandværk af rimelig teknisk kvalitet.

Ved udgangen af 2004 forsynede vi 774 forbrugsenheder, og vi udpumper ca. 86.000 m3 vand pr. år.

 

..