VANDMÅLERE

17. april 2019:

Stort set alle Ganløses vandmålere skal udskiftes de kommende par måneder

Leverandøren af byens elektroniske HYDRUS-vandmålere har tilbagekaldt en stor del af byens vandmålere. Man har ved en stikprøvekontrol konstateret en teknisk fejl i enkelte af vandmålerne, så det er vanskeligt at modtage signal fra målerne ved fjernaflæsning.

Arbejdet med selve udskiftningen af de 1.200 vandmålere er en garantisag og vil blive udført for leverandørens regning uden omkostningerne for andelshaverne. Men den enkelte andelshaver har ansvar for, at stophanerne før og efter måleren fungerer. Virker stophanerne ikke, skal de skiftes. Og det skal udføres af en autoriseret VVS’er for den enkelte andelshavers regning.

Vi har arbejdet på, at udskiftningen kunne udføres tidligere. Forsinkelsen har dog givet os nogle økonomiske fordele. De nye målere forventes at have en levetid på mindst 9 år og måske op til 16 år – og da udskiftningen sker som led i en garantisag uden omkostninger for Ganløse Vandværk, betyder det en betydelig økonomisk gevinst for vandværket. På den anden side har forsinkelsen betydet ekstraarbejde i bestyrelsen og dialog med nogle af andelshaverne.

Udskiftningen

Vandmålerne vil løbende blive udskiftet fra den 6. maj. Arbejdet udføres af medarbejdere fra VVS-firmaet Intego. Og det er Intego, der kontakter andelshaverne om udskiftningstidspunkt. Hvis tidspunktet ikke er acceptabelt, kontaktes Integos callcenter på 9936 4300 (kl 8-15) eller callcenter@intego.dk for nyt tidspunkt. Der er døgnvagt på callcentret.

VVS-firmaet vil opkræve gebyrer hos andelshaverne, hvis aftaler om adgang ikke bliver overholdt – firmaet kan og skal ikke arbejde gratis!

Vi beklager eventuelle gener, som målerudskiftningen vil medføre og håber, alle vil tage godt imod Intego’s medarbejdere.

 

Venlig hilsen

 

Ganløse Vandværk A.m.b.a.


Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Har du fået en ny digital vandmåler, kan du her se, hvordan den kan aflæses – BRUGSANVISNING til HYDRUS

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke den enkelte vandmåler.

Udskiftningen af vandmålere sker på vandværkets foranledning og på vandværkets regning.

I forbindelse med udskiftningen af vandmålerne laver vi en måleraflæsning af de gamle målere. Er det ikke muligt for vandværket at komme til den gamle måler for at udskifte denne, kan vi ikke foretage denne aflæsning. Dette betragter vi som manglende indberetning af måleraflæsning, hvilket medfører et gebyr på 625,00 kr. Gebyret dækker nogen af de omkostninger der er forbundet ved forgæves kørsel, håndværkertimer m.m. samt den ekstra aflæsning af måleren.

I forbindelse med udskiftning af vandmåleren kan det blive nødvendigt at lukke for vandet ved stophanen. Vi skal gøre opmærksom på, at det er den enkelte andelshavers ansvar at kunne anvise stophanen til ejendommen.

Ved man ikke hvor stophanen er, kan der rekvireres hjælp til at finde den. Dette arbejde er for egen regning og risiko og vi anbefaler at dette sker inden vandværkets VVS firma kommer for at foretage udskiftningen af vandmåleren.

Skal Vandværkets VVS firma rekvirere hjælp til at finde stophanen, vil dette i hvert enkelt tilfælde være for den enkelte andelshavers regning og risiko og sandsynligvis dyrere, end hvis man på forhånd har sikret sig, at man kan fortælle hvor stophanen er placeret.

Bemærk venligst, at det ikke er muligt at logge på vandværkets hjemmeside. Ønsker du at følge dit forbrug, anbefaler vi at du selv noterer dine aflæsninger ned for at kunne følge dit forbrug.

Til alle forbrugere med digital måler: Måleren er udstyret med en radiosender, der gør at vi kan fjernaflæse måleren. De ledninger der sidder på måleren skal IKKE bruges til noget.

Her finder du en brugsanvisning til de digitale vandmålere (åbner et PDF dokument)

 

Bemærk venligst, at det ikke er muligt at logge på vandværkets hjemmeside. Ønsker du at følge dit forbrug, anbefaler vi at du selv noterer aflæsningen ned.

Til alle forbrugere med digital måler: Måleren er udstyret med en radiosender, der gør at vi kan fjernaflæse måleren. De ledninger der sidder på måleren skal IKKE bruges til noget.