VANDKVALITET

Indvindingsboringer

Ganløse Vandværk har 4 boringer i Ganløse, hvorfra der indvindes vand. De 2 boringer hører til det Søndre ledningsnet og de 2 andre til det Nordre ledningsnet.

Ganløse Vandværk indvinder årligt ca. 160.000 m3 vand.

I 2019 har boringer over hele Danmark fået et særligt fokus, da man har fundet flere boringer, hvor der blev målt for høje værdier af Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Heldigvis har ingen af Ganløse Vandværks 4 boringer for høje værdier at dette stof og alle andre parametre viser at vi har godt rent vand fra vores boringer.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringen som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

Normal kontrol på vandværket
Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger
Begrænset kontrol
Tilsynsrapport

Råvandskontrol er blevet gennemført på både den Nordre og den Søndre del og alle analyser viser godt og rent drikkevand. Du kan finde rapporterne her

Egedal Kommune udarbejder årligt en analyseplan, som vandværket naturligvis følger.

Analyseresulterne er lagt ind i datoorden, således at du også har mulighed for at sammenligne de forskellige målinger, der bliver foretaget.

Rent historisk kan nedenstående illustrere, hvordan vi forholder os til problemer, som kan opstå. Historien er fra Ganløse Nordre Vandværk (GNV) (nu Ganløse Vandværk):

GNV´s vandkvalitet i 2009, beskrevet i ord.

GNV´s analysecertifikater lægges løbende på hjemmesiden, så forbrugerne kan følge med i vandkvaliteten. Da analysecertifikaterne måske for ”ikke-kemikere” kan være lidt vanskelige at tolke, gives efterfølgende en lille beretning om vandets kvalitet gennem det seneste år.

GNV har i mange år haft en god vandkvalitet, der helt har levet op til de danske krav til drikkevand. Ved årsskiftet 2008/2009 viste analyserne imidlertid en lidt forhøjet værdi for turbiditet, som er et mål for uklarhed i vandet. Uklarheden var ikke synligt med det blotte øje og havde ingen sundhedsmæssig betydning.

Som konsekvens af analysen prøvede vi at returskylle filteret lidt hyppigere, men dette løste ikke problemet med den forhøjede turbiditet.

Efter af have indhentet diverse ekstern rådgivning besluttede vi at skifte filtermassen (sandfilter).

Den 23. april 2009 skiftede vi over til vandforsyning fra Ganløse Søndre Vandværk, lukkede GNV ned og fik et firma til at at skifte filtermaterialet.

Når der er fyldt nyt filtermateriale på vandværket, skal dette først desinficeres ved en klorering. Efterfølgende tager det nogen tid, før der er bygget en ”rensefilm” op på det nye filtermateriale.

Efter vi igen fik startet værket op, pumpede vi vandet i kloakken et par uger, samtidig med at der blev taget vandprøver til analyse for at sikre at alting var som det skulle være, og at filtermaterialet fungerede som det skulle.

Den 12. maj 2009 var alle analyseparametrene under grænseværdierne på nær ammonium og mangan, som dog nu havde en faldende tendens. Egedal Kommune og embedslægen gav på denne baggrund tilladelse til, at vi igen sendte drikkevand ud til forbrugerne, hvilket skete den 15. maj 2009. De nævnte små overskridelser for mangan og ammonium havde ingen sundhedsmæssig betydning, og vi skulle blot ved kontrolanalyser sikre os, indholdet fortsatte med at falde.

Indholdet af mangan og ammonium fortsatte med at falde og ved den udvidede kontrol den 4. september var vandet igen perfekt, idet det overholdt alle kvalitetskravene til drikkevand.

Det skal også lige nævnes, at vi her fik en lille påmindelse af samme art, som man kan høre om i medierne fra andre vandværker. Analysen for coliforme bakterier efter den nye colilert metode viste et indhold på 1 pr. 100 ml, et indhold den gamle målemetode ikke ville have fundet. Vi tog straks 2 nye vandprøver, som var i orden.

Herefter ser vi frem til fortsat at levere vand af god kvalitet til vores forbrugere.

Som afslutning på denne historie om vandkvaliteten på GNV skal det også bemærkes, at vi har fået ros fra Egedal Kommune for en hurtig og engageret indsats.